Reklamace

Doporučený postup a zásady při reklamaci

 • Informujte nás vyplněním a zasláním Reklamačního listu na e-mailovou adresu mytapp@mytapp.cz
 • Uveďte prosím co nejpřesněji důvod reklamace. Můžete také přiložit fotku(y) reklamované závady - často zásadně urychlí proces reklamace.
 • Pro rychlejší vyřízení s námi můžete reklamaci konzultovat telefonicky, případně e-mailově na adrese mytapp@mytapp.cz
 • Co nejrychleji vás budeme e-mailem kontaktovat ohledně způsobu řešení reklamace.

- Pokud jsme vám omylem zaslali nesprávné zboží, domluvíme se s vámi na způsobu zaslání zpět. Zároveň vám vrátíme náklady na poštovné, uschovejte si proto podací lístek.

- V případě drobné, lehce opravitelné závady můžeme poslat náhradní díl(y) po domluvě přímo k vám.

- V případě nutnosti servisu technologie filtrace vody řešíme záležitosti individuálně podle závažnosti situace a dalších faktů, které mají vliv na proveditelnost servisního zásahu na technologii.

 • Reklamaci v nejkratším možném čase posoudíme a vyřídíme.
 • Pokud je vada neodstranitelná, zašleme vám nové zboží nebo vrátíme peníze, máte-li na to právo viz bod č. 8 Reklamačního řádu níže.
 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od momentu zjištění vady.

Adresa pro případné zaslání reklamovaného zboží: 

AHES s.r.o. (areál ČSAD)

Hájecká 14

618 00 Brno

Další informace najdete níže v Reklamačním řádu. V případě žádosti o odstoupení od kupní smlouvy najdete vzorový formulář zde. Reklamační list je možné stáhnout kliknutím zde.

Reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedené výše v bodě 2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • Výměnu za nové zboží nebo výměnu vadné součásti zboží - výměnu zboží nebo vadné součásti zboží může kupující požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy. Právo na výměnu zboží kupujícímu nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást. Požadovat výměnu zboží nemůže kupující u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho může kupující požadovat slevu z kupní ceny.
 • Doplnění chybějících součástí - pokud prodávající dodá kupujícímu zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo bude dodáno nekompletní zboží, má kupující právo na doplnění chybějících součástí.
 • Opravu zboží - pokud je možné zboží opravit, náleží kupujícímu právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že prodávající není schopen zboží opravit, bude kupujícího neprodleně informovat s možností volby jiného zde uvedeného způsobu vyřízení reklamace.
 • Přiměřenou slevu z kupní ceny - pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, může kupující požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Odstoupit od smlouvy (vrácení peněz).

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění taktéž nenáleží kupujícímu, pokud již uplynula záruční doba.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

Ke stažení: